Brändäys

Määrittele brändisi

Mikä on brändi?

Brändi on yksinkertaistettuna maine tai tunne jostakin henkilöstä, tuotteesta tai yrityksestä. Brändiä voi rakentaa ja ohjailla, mutta loppujen lopuksi muut päättävät millainen brändisi on. Jokaisen menestyvän brändin taustalla on uniikkius. Yrityksellä on aina jokin erilainen, oma ja tunnistettava äänensä.

Brändistrategia on ohjenuora johdonmukaiselle brändin rakentamiselle. Se perustuu aina yhdessä sovittuihin linjauksiin ja selkiyttää yrityksen sisäistä toimintaa. Brändistrategian toinen keskeinen tehtävä on kirkastaa yrityksen ulkoinen olemus. Hyvän markkinoinnin perusedellytys on aina toimiva brändistrategia. PALMA brändikortit auttavat ymmärtämään mistä tekijöistä brändi muodostuu. Brändikortit ovat hyvä apuväline esimerkiksi työpajatyöskentelyyn, jossa keskustellaan ja hahmotellaan brändin perusasioita ja strategiaa.

Visio

Visio on näkemys siitä, millainen yritys haluaa ja voi olla tulevaisuudessa. Visiossa sanoitetaan mistä yritys tulevaisuudessa tunnetaan ja miksi sen palveluiden pariin hakeudutaan. Visio yhdistää yrityksen tai palvelun toimintaa ja viestintää. Vision tulisi olla innostava ja haluttava, jotta yrityksen työntekijöillä olisi vahva tahto sitoutua siihen.

Missio

Missio vastaa kysymykseen, miksi yritys tai palvelu on olemassa ja mitä sen toiminnalla halutaan saavuttaa. Missio viestii yrityksen tai palvelun tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössään. Hyvä missio on aina päätetty yhdessä ja se on kaikkien tiedossa.

Kohderyhmä

Kohderyhmän muodostavat ihmiset, joille yrityksen tuotteet ja palvelut on tarkoitettu. Kohderyhmiä voi olla yksi tai useampia, mutta tärkeintä on tuntea ja ymmärtää käyttäjiä. Kohderyhmän määrittäminen tarpeeksi tarkasti ja rajatusti on tärkeää tuotteistamisessa ja markkinoinnin suunnittelussa. Kohderyhmämäärittelyt auttavat viestien kohdentamisessa, sisällön räätälöinnissä sekä viestinnän kanavien suunnittelussa.

Arvot

Arvot ovat niitä asioita, joihin yritys oikeasti uskoo. Arvoilla tarkoitetaan niitä toimintasääntöjä ja periaatteita, joiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja palveluympäristössä sekä toiminnan johtamisessa. Arvojen tulisi ohjata tapaa, jolla asiakkaat, sidosryhmät ja yhteiskunta kohdataan sekä tapaa, jolla rakennetaan tuotteita ja palveluita. Oikeat arvot ovat jokapäiväisiä, ulospäin näkyviä tekoja. Niistä ei tarvitse erikseen asiakkaille kertoa, vaan ne huomataan yrityksen toiminnassa.

Tulevaisuus

Yrityksen tulee pyrkiä ennakoimaan tulevaisuuden muutoksia ja kehittämään toimintaansa ja palveluita vastaamaan niihin.

Erottautuminen

Mikä on yrityksen oma juttu, joka erottaa yrityksen kilpailijoista? Erottuakseen on valittava sellaiset erottuvuustekijät, jotka asiakkaat kokevat ainutlaatuisiksi ja ylivoimaisiksi kilpailijoihin verrattuna.

Brändipersoona

Millainen ”tyyppi” yritys on? Brändeihin voi yhdistää erilaisia, inhimillisinä pidettyjä persoonallisuuspiirteitä. Persoona muodostuu ihmisten mielissä kaikesta brändiin liittyvästä toiminnasta ja viestinnästä. Visuaalinen ilme kulkee brändipersoonan kanssa käsi kädessä.

Puheentapa

Miten yritys puhuu ja miltä se kuulostaa ulospäin? Puheentapa auttaa asiakkaita tunnistamaan yrityksen ja samaistumaan siihen sekä erottamaan kilpailijoista. Se rakentaa tunnettuutta samalla tavalla kuin logo. Puheentapaa valittaessa on tärkeää huomioida kohderyhmä. Yrityksen äänensävy voi sitouttaa tai vieraannuttaa. Viestin sävy vaikuttaa siihen, millainen kuva yrityksestä muodostuu: esimerkiksi etäinen vai helposti lähestyttävä, lämmin vai särmikäs, ärsyttävä vai miellyttävä, rento vai formaali, humoristinen vai vakava. Tekstin sävy muodostuu siinä käytetystä kielestä: sanoista, rakenteista ja tyylistä. Parhaissa tapauksissa puheentavalla on yleisölleen jopa elämyksellistä arvoa.

Ydinviesti

Hyvä ydinviesti on ytimekäs ja mieleenpainuva. Se kertoo yrityksestä enemmän kuin slogan. Se erottaa yrityksen kilpailijoista, vetoaa tunteisiin ja antaa selkeän lupauksen. Ydinviesti toimii irrallaankin, mutta monesti sitä tuetaan visuaalisilla materiaaleilla ja tekstisisällöillä, lisäten näin viestin vaikuttavuutta. Yrityksen mission, vision, arvojen ja toimintatapojen tulee tukea viestiä. Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulisi viedä samaa ydinviestiä eteenpäin.

Kokonaiskuva

Autenttisuus

Autenttisuus perustuu aitouteen, luottamukseen ja lupausten lunastamiseen. Tärkeää on omista arvoista kiinni pitäminen ja niiden soveltaminen kaikkialle päivittäiseen tekemiseen ja viestintään. Autenttisuus sitouttaa ihmiset brändin tarinaan.

Maine

Maine muodostuu asiakkaiden mielikuvista ja kokemuksista yrityksestä, se on toiminnalla ansaittua aineetonta pääomaa. Maine on sitä mitä sinusta puhutaan, kun et ole paikalla. Kaikki tekemisemme tai tekemättä jättämisemme vaikuttavat maineeseen. Maine ei ole pelkästään omassa hallinnassa. Toiminnan arvot tulee osoittaa kaikessa yrityksen tekemisessä. Hyvä maine lisää luottamusta, kasvattaa liiketoimintaa sekä yrityksen arvoa.

Tarinallisuus

Tarinallistaminen tarkoittaa tarinan luomista yrityksen kehykseksi. Tarinalla havainnollistetaan yrityksen toimintaa ja erottaudutaan muista. Hyvässä tarinassa on juoni, inhimillisyyttä, merkityksiä ja elämyksellisyyttä. Erottautumisen lisäksi tarinallistamisella voidaan vahvistaa brändiä. Tarina tekee brändistä lähestyttävämmän ja mieleenpainuvamman. Vahva ja hyvä tarina sitoo yrityksen, sen tuotteet, palvelut ja asiakaskokemuksen brändiin, yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarinallistamista voi hyödyntää yrityksen kaikissa markkinointikanavissa. Hyvää tarinaa kerrotaan eteenpäin.

Vastuullisuus

Vastuullisuus, ympäristötietoisuus ja kestävyyden huomioiminen näkyvät matkailuvalinnoissa. Vastuullinen, ilmastokestävä ja reilu matkailu ei rasita tarpeettomasti luontoa ja se kunnioittaa matkakohteen asukkaita ja heidän tapojaan. Matkailulla on suuri vaikutus kuluttamiseen ja palveluntarjoajat voivat omalta osaltaan tarjota vastuullisempia vaihtoehtoja majoituksen, kohteeseen kulkemisen, ruokailun ja tarjottavien aktiviteettien ja palveluiden osalta. Lähimatkailu lisää jatkossa entisestään suosiotaan, koska siihen liittyvät matkustustavat ovat kestävämpiä ja pienentävät matkan hiilijalanjälkeä. Matkailijat arvostavat yhä enemmän matkailuyritysten vastuullista toimintatapaa. Helmikuussa 2019 päättynyt Helmi-hanke keskittyi maaseutumatkailuyritysten vastuullisuustoiminnan ja -viestinnän edistämiseen.

Lue lisää

Visuaalinen identiteetti

Visuaalinen identiteetti on tärkeä osa viestinnän strategiaa. Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi visuaalinen identiteetti on kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, sen varmempi on halutun viestin perillemeno ja sen paremmat ovat yrityksen mahdollisuudet erottua ja menestyä. Kyse on käytännössä visuaalisten elementtien määrittelystä sekä sopimisesta, miten niitä käytetään johdonmukaisesti kaikessa viestinnässä.

Vuorovaikutteisuus

Vuorovaikutteisuus tapahtuu tässä hetkessä. Nykyisin asiakkaat hyväksyvät muutoksia ja omaksuvat uusia asioita nopeasti. Viestinnässä he odottavat ajankohtaista tietoa ja haluavat osallistua tiedon luomiseen ja jakamiseen. Viestinnässä kuvilla ja visuaalisuudella on tärkeä rooli ja tekstien tulee olla lyhyitä. Huomioidakseen kohderyhmän tarpeet matkailuyritysten tulee viestiä monikanavaisesti, tuoda esille arvojaan ja vastuullisuutta sekä mahdollistaa interaktiivisuus ja yhdessä luominen. Tarinallisen viestinnän keinoin brändin ja asiakkaan välille pyritään rakentamaan tiivis ja vuorovaikutteinen suhde, joka perustuu luottamukseen ja haluttuihin mielikuviin brändistä. Tärkeää on läsnäolon ja autenttisuuden saavuttaminen sekä läpinäkyvä ja rehellinen toiminta. Näin ansaitaan ihmisten luottamus ja sitoutuminen.

Yhdenmukaisuus

Yhdenmukaisuus on tärkeää yrityksen kaikessa tekemisessä ja ulospäin viestimisessä. Palvelu, viesti ja ympäristö kulkevat käsi kädessä. Se rakentaa luottamusta yritykseen, kasvattaa lojaliteettia brändiä kohtaan sekä ilahduttaa asiakasta.