Markkinointiviestintä

Luo markkinointistrategia

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on jaettu useaan eri alueeseen. Sen avulla voi miettiä ja hahmottaa seuraavan vuoden markkinoinnin tavoitteet sekä päättää toimenpiteet ja resurssit, jotka ohjaavat arjen tekemistä. Kannattaa myös tutustua alla olevan linkin takaa löytyvään hyödylliseen Visit Finlandin materiaaliin, joka käsittelee samoja teemoja.

Lue lisää Visit Finlandin kansainvälistymisoppaasta.

Budjetti

Markkinointisuunnitelmassa on oleellista laskea ja tiedostaa, kuinka paljon aikaa ja rahaa on käytettävissä markkinointiin.

Kanavat

Ydinviestejä tukevia sisältöjä kannattaa jakaa useissa eri kanavissa, jolloin viesti vahvistuu ja pysyy yhdenmukaisena ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen brändiin. Erilaisia sosiaalisen median kanavia tulee jatkuvasti uusia ja niiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen voi olla yrityksille haastavaa. Jokaisella kanavalla on omat vahvuudet ja heikkoudet, joten kanavan valinnalla on suuri merkitys markkinoinnin onnistumiseen. Somekanavia on mm. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Pinterest ja Google+.

Lue lisää

Kohderyhmä

Kohderyhmä on jonkin yhteisen tekijän yhdistämä ryhmä ihmisiä, joille tuotetta tai palvelua pyritään myymään ja markkinoimaan. Kohderyhmän määrittäminen tarpeeksi tarkasti ja rajatusti on tärkeää markkinoinnin suunnittelussa. Kohderyhmämäärittelyt auttavat viestien kohdentamisessa, sisällön räätälöinnissä sekä viestinnän kanavien suunnittelussa.

Tavoitteet

Markkinointistrategia määrittelee esimerkiksi sen, miten paljon yrityksen tulisi kasvaa, millaista osuutta markkinoista se tavoittelee ja millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan. Strategia määrittelee myös ne markkinoinnin laadulliset ja määrälliset tavoitteet, jotka tukevat parhaiten liiketoimintatavoitteita. Yleisimpiä markkinoinnin tavoitteita ovat: 1) Internetsivujen kävijämäärän kasvu X%. 2) Myynnin kasvu X%. 3) Yrityksen tunnettavuuden lisääminen. 4) Yrityksen brändin tunnettavuuden lisääminen ja yrityksestä positiivisten mielikuvien luominen. 5) Asiakkaiden sitouttaminen yrityksen toimintaan. 6) Vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaiden kanssa.

Markkinoinnin vuosikello

Markkinoinnin vuosikello on suunnitelma vuoden tulevista markkinoinnin kokonaisuuksista. Markkinoinnin vuosikellon laatiminen helpottaa tavoitteisiin pääsemistä ja suurempien kokonaisuuksien hahmottamista. Vuoden suunnitteleminen varmistaa, että tekeminen on linjassa strategian ja myynnin kanssa. Mikäli markkinointia ja markkinointiviestintää hoidetaan jatkuvasti vain pienempi ajanjakso kerrallaan, yritykseltä saattaa unohtua, miksi markkinointiviestintää tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Kun tavoitteiden mukaiset suuret linjat ovat helposti vuosikellossa näkyvillä, on myös pienempien tavoitteiden ja tehtävien päämäärätietoinen rakentaminen vuoden aikana helpompaa. Markkinointisuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi tulevat tapahtumat ja lanseeraukset: Miten markkinoida ennen, tapahtuman aikana ja jälkeen? Suunnitelma ottaa kantaa myös kohderyhmiin ja mittareihin.

Vuorovaikuta

Palaute

Palaute on väline, jolla arvioidaan toiminnannykytilaa. Palaute auttaa yritystä pitämään yllä vastuullisuutta teoista ja käyttäytymisestä. Palaute tekee näkymättömän näkyväksi tuoden esille onnistumiset sekä virheet. Palaute koostuvat havainnosta ja vaikutuksesta, sillä havainto tekee jonkin vaikutuksen palautteen antajaan. Palaute on tehokas tapa käynnistää muutos ja se toimii kehittämisen tukena. Palautteen merkitys riippuu siitä, miten sitä käytetään.

Palautteen avulla yritys tunnistaa uusia mahdollisuuksia.Palaute on väline, jolla arvioidaan toiminnan nykytilaa. Palaute on tehokas tapa käynnistää muutos ja se toimii kehittämisen tukena. Palautteen merkitys riippuu siitä, miten sitä käytetään.

Palautteen analysointi ja dokumentointi ovat tärkeitä laadunhallinnan osa-alueita. Dokumentoinnin avulla pystytään kohdistamaan palautteista nousseet kehitystarpeet oikein ja näin myös asiakkaan saama palvelunlaatu. On hyvä tehdä suunnitelma, mitä ja miten palautteiden analysoinnista esiin nousseita asioita lähdetään edistämään, kuka vastaa mistäkin tehtävästä ja millä aikataululla paranee.

Sisältö

Sisältömarkkinointi on kiinnostavan ja ostajan kannalta oleellisen sisällön luomista, jonka tavoitteena on houkutella haluttua yleisöä. Se helpottaa myyjän ja ostajan välisen luottamuksen syntymistä, kun se on tehty oikein.

Lue lisää

Sitouttaminen

Markkinointiviestinnän yksi keskeinen asia on asiakkaan sitouttaminen tarkoituksenmukaisella sisällöllä, jonka tulee olla laadukasta, informatiivista, mielenkiintoista ja viihdyttävää. Asiakaslähtöisen sisällön luominen ja jakaminen edesauttaa asiakasuskollisuutta. Asiakkaista tulee näin vastaanottavaisempia yrityksen viestinnälle. (Juslén 2009, 275–277, 280.)

Seuraa vaikutusta

Analysointi

Markkinointisuunnitelman laatiminen alkaa yrityksen nykytilan analyysistä. Lähtökohta-analyysiin kuuluvat yritysanalyysi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi ja ympäristöanalyysi. Kaikki kootaan SWOT-analyysin muotoon johtopäätösten tekemiseksi. Tämän avulla on helppo jatkossa seurata kulkeeko yritys oikeaan suuntaan ja mitä seuraavan vuoden aikana tulisi tehdä. Digitaaliset kanavat puolestaan mahdollistavat sisältöjen toimivuuden mittaamisen ja analysoinnin. Saatujen tietojen avulla sisältöjä voidaan hioa vieläkin osuvimmiksi. Tulosten avulla voidaan tutkia esimerkiksi millainen sisältö houkuttelee sivuille liikennettä ja millaisen sisällön parissa ihmiset viettävät aikaa.

Seuranta

Verkkosivujen kävijävirta

Hyödynnä Googlen Analyticsia tai verkkosivujen omaa kävijäanalyysia markkinoinnin tulosten seurannassa. Tekemällä seurantaa säännöllisesti oppii ymmärtämään, miten eri markkinointitoimenpiteet vaikuttavat esim. sivujen kävijämäärään ja mikä markkinoinnissa puree valittuun asiakassegmenttiin.

Sosiaalisen median vaikuttavuus

Sosiaalinen media on jakamisen ja kommunikaation käyttäjälähtöinen foorumi, jossa kysymys on osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Sosiaalinen media on kovin kilpailtu vaikuttamisen kanava. Onnistuakseen pyrkimyksissään tulee yrityksen ymmärtää sosiaalisen median toiminnan periaatteet, muokata omaa toimintaansa niiden mukaan ja keskittyä arvon tuottamiseen. On syytä seurata kuluttajakäyttäytymiseen ja ostokäyttäytymiseen liittyviä trendejä, viestiä kasvollisesti ja pyrkiä synnyttämään keskusteluja ja rakentamaan suhteita. Vaikuttavuuden mittareina voidaan pitää esim. viestinnän vaikutusta brändiarvoon, vaikuttavuutta julkisuusanalyysin avulla ja vaikutus organisaation tavoitteisiin.

Sähköisen markkinoinnin checklist

Matterin 7 kohdan checklistin, jonka avulla digitaalinen markkinointiviestintä saadaan tukemaan palveluiden myyntiä ja markkinointia mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää