Tuotteistaminen

Apua ideointiin

Ideoinnissa on joskus hankala päästä alkuun. PALMA-malliin on kerätty helppoja ja nopeita ideointia avustavia menetelmiä, jotka tarjoavat keinoja luovuuden edistämiseen. Jokaista menetelmää voi soveltaa omaan tarpeeseen ja työskentelyyn sopivaksi. Ideoida voi niin yksin tai yhdessä, mutta on hyvä muistaa, että yhdessä ideoiden syntyy helpommin uutta. Ideointi jakautuu neljään erilaiseen vaiheeseen: itse ideointiin, ideoiden analysointiin, ideoiden valintaan ja ideoiden jatkokehitykseen.

Menetelmät:
  • Kuvakollaasi
  • 100 ideaa
  • Samankaltaisuuskaavio
  • Ideataulukko
  • Miellekartta
  • Aivoriihi ja äänestys
  • SCAMPER
  • Ideakehä

Tee ideoista näkyviä

Muista tehdä ideointisi näkyväksi, muille ja itsellesi! Ohessa kuvitettuja esimerkkejä PALMA:n tuotteistamistyöpajan ryhmien yhteisistä ideoista. Lyhyiden ideakorttien avulla ideat tulevat konkreettisimmiksi kehittäjätiimin kesken ja ne jäävät paremmin mieleen jatkotyöstöä varten.

Kehitä tuotettasi

Asiakassegmentointi

Asiakassegementoinnin avulla ymmärrät paremmin asiakkaittesi tarpeita. Parempi asiakasymmärrys ja kohderyhmän määrittely auttavat tunnistamaan palvelun vahvuuksia ja tunnistamaan potentiaalisia markkinoita sekä kohdentamaan markkinointia. Asiakassegementointi- pohja on tehty erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia kohderyhmiä maisemaan liittyvässä tuotteistamisessa on tärkeää tunnistaa.

Maiseman ja ruoan tuotteistaminen

Suomalainen maisema ja luonto tarjoavat moniaistisia kokemuksia, esteettiä elämyksiä ja mahdollisuuden rauhoittua ja hiljentyä. Nämä maut ja maisemat kannattaa tuotteistaa. Maisema ja ruoka ovat läsnä lähes kaikissa matkailutuotteissa. Maut kertovat tarinoita ympäröivästä maisemasta, ruuasta ja ruuan tiestä lautaselle. Tuotteet voidaan toteuttaa ruokareitteinä maisemassa, eväsretkinä, kattauksina ja ruokailuhetkinä luonnon keskellä tai avarassa maisemassa. Makumatka maisemaan voidaan toteuttaa niin, että matkailija osallistuu myös raaka-aineiden hankkimiseen ja ruuan valmistamiseen luonnossa tai kulttuurimaisemassa ja kaiken kruunaa yhteinen ruokailuhetki. Ruokareiteillä voidaan puolestaan kiertää maisemassa maistellen alan ammattilaisten valmistamia herkkuja. Erityisesti kannattaa miettiä miten yhdistelmästä maisema ja ruoka voidaan luoda luksustuotteita.

Pohjan avulla voi määrittää ruokaa ja maisemaa yhdistävät tuotteet. Sen avulla pohditaan asiakasta, tarjontaa, palveluympäristöä, yhteistyökumppaneita sekä keinoja ja haasteita palvelun onnistumisessa.

Tuotekortti

Tuotekortti kuvaa palvelun sisällön ja asiakaslupauksen, eli mitä arvoa asiakas palvelusta saa. Tuotekorttia käytetään kahteen tarkoitukseen. Sitä käytetään palveluntarjoajan sisäisenä dokumenttina palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Lisäksi se toimii markkinoinnin ja myynnin välineenä ulospäin, kertoen asiakaslupauksen ja välittäen keskeiset tiedot palvelusta asiakkaalle. Sen avulla asiakkaan on mahdollisemman helppoa tehdä ostopäätös ja jokaisella työntekijällä on yhteinen käsitys myytävästä tuotteesta.

Henkilöstön osallistaminen

Henkilöstön entistä suurempi rooli yrityksen kehittämisessä on osa palveluprosessin arvonluontia. Asiakaspalvelukontaktissa, palveluinnovaatioissa ja positiivisen brändikuvan luomisessa henkilöstön rooli on merkittävä. Asiakasrajapinnassa työskentelevien tulisi olla alusta asti osa palveluiden kehittämistä, sillä heillä on erityinen tietämys yrityksen asiakkaista, tuotteista ja palvelusta. Asiakaspalvelijat osoittavat myös omalla toiminnallaan, miten yritys haluaa asiakkaitaan kohdata.

Yhteiskehittämisen avulla henkilöstöllä on mahdollisuus olla mukana määrittelemässä brändiä, suunnittelemassa miten sen eri elementit näkyvät palvelutuokioissa ja kontaktipisteissä. Kehittämiseen osallistuminen sitouttaa henkilökuntaa myös viemään palvelulupausta käytäntöön. Työntekijäkokemuksen huomiointi edistää yrityksen menestymistä. Palvelun ja brändin muodostavat tekijät tulee suunnitella ja kommunikoida kaikille osapuolille järjestetyissä valmennuksissa konkreettisin esimerkein.

Hinnoittele oikein

Hinnoittelupolku

Hinnoittelu on yrityksesi tärkein kannattavuuden osatekijä. Hinnoittelu on kokonaisuus, jonka suunnitteluun, laskentaan, kokeiluun, seurantaan ja reagointiin kannattaa varata aikaa ja ajatusta.

Tuloksekkaalla hinnoittelulla katat yritystoiminnan kustannukset, saavutat voittoa ja varmistat resurssit toiminnan kehittämiseksi.  Onnistuneella hinnoittelulla parannat yritystoiminnan kannattavuutta ja lisäät kilpailukykyä. Hinnoittelussa voit käyttää apunasi PALMA:n Hinnoittelupolkua sekä ProAgrian yritysasiantuntijoiden osaamista.

Hinnoittelun ABC

Yrityksen kannattavuus perustuu yritystoiminnan kokonaisuuteen: asiakkaiden tarpeisiin vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin, resurssien ja kapasiteetin optimaaliseen käyttöön, kustannustehokkuuteen ja älykkääseen talousjohtamiseen.

Menestyvän yrityksen toiminta perustuu suunnitelmalliseen toteutukseen, seurantaan ja reagointiin.